Obchodní podmínky provádění díla zhotovitel č. I/2020

které jsou součástí smlouvy o dílo č. ……………………

           _________________________________________

I. Základní ustanovení

1. Obchodní podmínky provádění díla (dále jen OP) jsou nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo (dále jen SoD).

2. Odchylná ujednání ve smlouvě o dílo mají přednost před zněním těchto OP.

3. Pokud nabídka zhotovitele odkazuje na jiné podmínky, odporující těmto OP, zejména v obchodních podmínkách nebo na formulářích zhotovitele, nepřihlíží se k nim.

II. Rozsah prací a dodávek

1. Pro druh a rozsah výkonů, dodávek a prací je rozhodující smlouva o dílo a předané podklady, a to i případně v průběhu provádění díla dodatečně vypracované. Rozsah provedení díla tvoří veškeré výkony, dodávky a práce, které jsou potřebné pro řádné splnění smluvních závazků zhotovitele včetně vedlejších a dodatečných činností tak, aby předmět díla byl plně funkční a byl v souladu s příslušnými technologickými předpisy, projektovou dokumentací a právními předpisy. Dodávky, výkony a práce, které zhotovitel provedl nad rámec projektu bez písemného pověření objednatelem, nemá objednatel povinnost uhradit. Škodu, která tím objednateli případně vznikla, je zhotovitel povinen uhradit. V případě, kdy dodatečně předané podklady pro provedení díla budou znamenat změnu rozsahu díla nebo způsobu provádění, které zhotovitel z předaných podkladů v době podpisu smlouvy nemohl ani při vynaložení veškeré odborné péče předpokládat, budou tyto změny řešeny podle ujednání o více/méně pracích těchto OP.

2. Zhotovitel provede v rámci svých smluvních dodávek, prací a výkonů (tj. díla) též veškeré potřebné vedlejší, pomocné a dodatečné činnosti, které nejsou sice v podkladech smlouvy výslovně uvedeny, které však pro úplné věcné a odborné provedení smluvních prací a výkonů, resp. jejich funkčnost, jsou nezbytné. Rozumí se tím dodávky, práce a výkony, které jsou nutné na základě zákonných a úředních ustanovení, předpisů a nařízení vydaných po podpisu příslušné SoD.

3. Dodatečné objednávky a dodatečná omezení předmětu díla

 1.  Objednatel je oprávněn rozšířit nebo omezit rozsah díla nebo požadovat jakoukoliv změnu díla nebo jakékoliv jeho jednotlivé části (tzv. vícepráce a méněpráce) přímo související s dílem a za tím účelem je oprávněn dát zhotoviteli pokyny k provedení, resp. neprovedení takových prací, a to zápisem v deníku víceprací. Deník víceprací je povinen vést zhotovitel. Podmínky vedení deníku víceprací se řídí ustanoveními pro vedení stavebního deníku uvedenými v těchto OP. Zápis v deníku víceprací je oprávněn za objednatele činit pouze zástupce objednatele na stavbě ve věcech realizace díla nebo odsouhlasování daňových dokladů, uvedený ve smlouvě.
  1.  V případě uplatnění požadavku na změnu předmětu díla ve smyslu předchozího bodu je zhotovitel povinen do 3 dnů od obdržení požadavku objednatele předložit objednateli položkový rozpis ceny na požadovanou změnu a případně nový časový harmonogram prací, který zahrne předpokládanou změnu a zajistí dodržení konečného termínu. Rozpis ceny bude vycházet z jednotkových cen ve stejné cenové hladině, jako jsou ceny v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou smlouvy o dílo. V případě prací a dodávek v rozpočtu zhotovitele neuvedených bude rozpis ceny vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky, a odsouhlasených objednatelem. V případě, že změny budou mít vliv na další postup prací, upozorní zhotovitel na tuto skutečnost objednatele do tří dnů od doručení zadání změny, a to zápisem ve stavebním deníku a objednatel bez zbytečného odkladu rozhodne o dalším postupu. Po odsouhlasení změny objednatelem je změna ceny příp. termínu závazná pro obě smluvní strany. Zhotovitel se zavazuje potvrdit dodatek smlouvy v souvislosti se změnou rozsahu a ceny díla, případně termínu, do 7 dnů od předložení návrhu objednatelem.
  1.  Zhotovitel se zavazuje akceptovat změny rozsahu díla písemně vyžádané objednatelem dle předchozích bodů až do úhrnné výše 10% ceny díla bez nároků na změnu konečného termínu.  Podmínkou je, aby objednatel uplatnil požadavek včas tak, aby technicky bylo možné provedení prací zajistit. Technickou nemožnost provedení je zhotovitel povinen objednateli neodkladně prokázat.
  1.  Objednatel není povinen uhradit cenu víceprací, kterou neodsouhlasil, a na niž nebyl uzavřen písemný dodatek ke smlouvě o dílo.
  1.  Drobné změny a upřesnění díla, která nemají vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, mohou být rozhodnuty a potvrzeny zástupcem objednatele na stavbě ve věcech realizace uvedeného ve smlouvě, zápisem v deníku víceprací.

 4. Pokud zhotovitel nesplní své povinnosti plynoucí z bodu II.3. těchto OP ani po opakované výzvě objednatele uvedené ve stavebním deníku, je objednatel oprávněn zajistit realizaci požadovaných změn jiným zhotovitelem. V tomto případě uhradí zhotovitel objednateli všechny případně vzniklé prokázané vícenáklady a škody a nezaniká tímto zásahem třetí osoby do předmětu díla povinnost zhotovitele nést záruku za kvalitu díla jako celku.

III. Znalost místa, projektu a technických návazností dodávek

1. Objednatel předal zhotoviteli projektovou dokumentaci elektronicky případně písemně v jednom vyhotovení. Zajištění dalších paré, potřebných pro práce zhotovitele či pro vyhotovení projektu skutečného provedení zajistí objednatel na základě objednávky zhotovitele, a to za úhradu. Zhotovitel smí podklady, které mu byly předány objednatelem, použít výhradně pro plnění smlouvy. Jakékoliv jiné použití je dovoleno pouze s předchozím výslovným písemným souhlasem objednatele, autora a majitele projektu. Veškeré předané podklady zůstávají vlastnictvím objednatele.

2. Zhotovitel již před podpisem smlouvy o dílo prověřil a přezkoušel předané podklady. Pokud zhotovitel objednateli do tří dnů od podpisu smlouvy písemně neoznámí zjištěné vady, opomenutí, rozpory či neúplné popisy a nebo  připomínky k předpokládanému způsobu provádění prací včetně návaznosti na práce, dodávky a výkony, které nejsou předmětem jeho plnění, má se za to, že žádné výhrady nemá. V případě částí projektové dokumentace a jiných podkladů dodávaných objednatelem po podpisu smlouvy o dílo je povinností zhotovitele prověřit předané podklady do 10 – ti dnů po jejich převzetí. Zhotovitel tedy není oprávněn později namítat, že mu nebyly známy vady a nedostatky dokumentace, které mohl při vynaložení odborné péče zjistit z předaných podkladů.

3. Pokud zhotovitel opomenul toto písemné upozornění na nedostatky v předaných podkladech učinit, je odpovědný za všechny s tím spojené následky a provede všechny práce a výkony nezbytné pro řádné dokončení díla na svůj náklad a své nebezpečí a nemůže se zprostit odpovědnosti za vady poukazem na chybu v projektové dokumentaci.

Zhotovitel je povinen přesvědčit se před zahájením, resp. provedením svých prací a výkonů, o stavu již realizovaných dodávek a prací na díle, na které jeho plnění navazuje nebo které s jeho výkony souvisejí a jakékoliv zjištěné nedostatky neprodleně písemně oznámit objednateli ve stavebním deníku spolu s návrhem na jejich odstranění. Důsledky, které vzniknou opomenutím této povinnosti, nese zhotovitel. Zhotovitel tedy není oprávněn později namítat, že mu nebyly nedostatky předem známy, a je povinen se s nimi vypořádat na svůj náklad a své nebezpečí.

IV. Platební podmínky

1. Veškeré platby se provádějí bezhotovostně.

2. Dnem úhrady daňového dokladu – faktury se rozumí den předání převodního příkazu bance.

3. Lhůta splatnosti daňového dokladu – faktury  je stanovena ve smlouvě a počíná běžet ode dne doručení sjednaného v SoD.

4. Daňový doklad se doručuje pouze elektronicky na adresu info@besu. Daňový doklad musí mít formát odpovídající požadavkům zákona o DPH. V případě, že dodavatel požaduje potvrzení doručení faktury – daňového dokladu, musí být e-mail odeslán s požadavkem automatického potvrzení doručení.

5. Každý daňový doklad musí mimo jiné náležitosti  (stanovené zák.č. 235/2004 Sb. /o DPH/) obsahovat také:

 • celý název objednatele a zhotovitele dle oprávněného dokladu k podnikání (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list)
 • název „Dílčí daňový doklad“, popř.“Konečný daňový doklad“
 • sjednanou cenu za jednotlivý daňový doklad bez DPH, výši DPH a sazbu DPH a částku celkem
 • datum vystavení a splatnost daňového dokladu
 • v příloze výkaz výměr nebo soupis provedených prací, potvrzený stavbyvedoucím objednatele
 • číslo smlouvy a úplný název zakázky uvedený v záhlaví
 • částku, na jejíž úhradu dosud zhotoviteli nevznikl nárok dle ujednání v čl. 5.2. SoD
 • informaci o zákazu postoupení a zákazu zastavení pohledávky bez písemného souhlasu objednatele
 • číslo účtu zhotovitele jako spolehlivého plátce DPH evidovaného správcem daně
 • jméno odpovědného zástupce objednatele

Přílohou faktury je soupis provedených prací, včetně jejich ocenění (nebude-li uvedeno přímo v daňovém dokladu -faktuře) a průvodka subdodávky (vyplňuje vždy zhotovitel).

V případě, že se jedná o dodávku zboží (i v případě, že jde o dodání s montáží) ze zemí EU do ČR musí zhotovitel k daňovému dokladu vystavenému v souladu s příslušnými ustanoveními zákona o DPH doložit doklad, že toto zboží překročilo hranici – přepravní doklad.

Příloha dále musí obsahovat kód zboží dle TARIC, stát odeslání, stát původu, vlastní hmotnost v kg, kód transakce, dodací podmínku a druh dopravy, případně další údaje v členění dle požadavků pro hlášení INTRASTAT.

Uskutečnil-li zhotovitel zdanitelné plnění v režimu přenesení daňové povinnosti (reverse-charge), je povinen vystavit daňový doklad s náležitostmi podle § 28 odst. 2 písm. a) až k) zákona o DPH a na daňovém dokladu uvést sdělení, že výši daně je povinen doplnit a přiznat objednatel.

6. Nebude-li daňový doklad – faktura obsahovat některou ze zákonných nebo dohodnutých náležitostí nebo ji bude uvádět chybně, nebo bude fakturováno vadné plnění, je objednatel oprávněn vrátit doklad k přepracování ve lhůtě splatnosti. Ve vráceném daňovém dokladu – faktuře objednatel vyznačí důvod jeho vrácení. Po doručení opraveného nebo nově vystaveného daňového dokladu – faktury běží nová lhůta splatnosti. Totéž platí v případě chybějících nebo vadných příloh k dokladu.

7. Zhotovitel nese vůči objednateli odpovědnost za klasifikaci provedených prací a dodaných věcí (zabudovaných i nezabudovaných pro účely rozlišení plnění v režimu reverse-charge od plnění mimo tento režim, jakož i pro účely stanovení sazby DPH.

8. V případě, že zhotovitel je nebo se stane nespolehlivým plátcem nebo nespolehlivou osobu ve smyslu zákona o DPH, může objednatel uhradit částku ve výši fakturované DPH z příslušné faktury – daňového dokladu přímo na účet příslušného Finančního úřadu za podmínek stanovených zákonem o DPH a zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že v rozsahu takto provedené úhrady je splněn závazek objednatele k úhradě daňového dokladu a dluh objednatele tak v rozsahu úhrady zaniká

9. Pokud zhotovitel nebude řádně a včas odstraňovat zjištěné vady a nedodělky a vady zjištěné v průběhu záruční doby, má objednatel právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, které podle této smlouvy nebo podle zákona nese zhotovitel. V případě, že vyúčtované náklady příp. vzniklá škoda budou převyšovat výši pozastávky, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady a škodu v plné výši.

Objednatel si vyhrazuje právo kontroly veškerých cen materiálů a veškerých subdodavatelských daňových i nedaňových dokladů ve vztahu k ustanovení bodu II.3.těchto OP. Pokud toto svoje právo uplatní, je povinen to písemně oznámit zhotoviteli s uvedením, které materiály nebo subdodávky požaduje doložit. Zhotovitel je pak povinen k soupisu provedených prací přiložit požadovaný daňový či nedaňových doklad za materiál nebo daňový či nedaňový doklad subdodavatelů. Bez těchto dokladů je zhotovitelův daňový či nedaňový doklad neúplný.

10. Tam kde se ve smlouvě a v OP mluví o ceně, rozumí se tím cena sjednaná za všechna plnění, ke kterým se zhotovitel touto smlouvou zavázal, tedy i za držení poskytnuté záruky za jakost a plnění z ní vyplývající.

Zhotovitel poskytuje objednateli podmíněnou slevu ze sjednané ceny za dílo ve výši 5%  ze sjednané ceny pro případ, že jeho schopnost nést odpovědnost za vady a plnit závazky z toho plynoucí po celou dobu záruční doby bude podstatným způsobem omezena. Za takové omezení se považuje zejména:

 • opakované nedodržení lhůty pro nástup k odstranění reklamované vady
 • opakované neodstranění vady ve sjednaném termínu
 • rozhodnutí o likvidaci společnosti zhotovitele
 • zahájení insolvenčního řízení se zhotovitelem jako dlužníkem

11. V případě zániku závazku zhotovitele v důsledku odstoupení od smlouvy kteroukoliv smluvní stranou náleží zhotoviteli za již provedené práce náhrada jen v případě, že tyto mají pro objednatele hospodářský význam.

Výše náhrady za tyto práce se určí podle cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu (příloha smlouvy) minus 10 % zanikne-li závazek zhotovitele k plnění dle této smlouvy v době před provedením díla nebo minus 5% zanikne-li jeho závazek po provedení díla.

Výše uvedené pravidlo vypořádání platí i pro všechny ostatní případy předčasného zániku závazku zhotovitele jinak než splněním.

Zhotovitel může kompenzovat zádržné ve výši 5% po dokončení díla tzv. bankovní zárukou.

V. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník dle platných předpisů, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.

2.Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:

 • název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zhotovitele
 • název, sídlo, IČ (příp. DIČ) objednatele
 • název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
 • seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 • seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby

3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány.

4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro objednatele.

5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování dodatků k této smlouvě.

6. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.

VI. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení stavebních prací.

2. Staveništěm se rozumí prostor určený projektovou dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.

3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen neprodleně odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s právními předpisy. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatele (TDO) nepořádek do dvou dnů neodstraní, je objednatel oprávněn sjednat pořádek na náklady zhotovitele.

4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení.

5. Nejpozději do 5 pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace stavby.

6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění či poškození přilehlých fasád, komunikací popř. i mimoareálových či jiných ploch, zavazuje se zhotovitel, že je vyčistí či opraví na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty či provést opravy na náklady zhotovitele.

VII. Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat objednatele zápisem do stavebního deníku a současně emailem na adresu stavbyvedoucího objednatele ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně 3 pracovní dny předem. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.

2. Zhotovitel prohlašuje, že dílo je prováděno pouze pracovníky, kteří mají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré platné technické normy ČSN, EN, doporučené postupy, bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce, požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškerou odpovědnost zhotovitel.

4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody vzniklé na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činností třetí osobě.

5. Zhotovitel je povinen zajistit dílo po celou dobu jeho provádění pojištěním popř. střežením. Doklad o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do převzetí díla zhotovitel.

6. Zhotovitel zajistí označení svých pracovníků názvem nebo logem.

7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele. Závěry znaleckého posudku jsou pro obě smluvní strany závazné.

8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení objednatele.

9. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací na jednotlivých objektech a na svoje náklady provést geodetické zaměření skutečného provedení jednotlivých objektů. Toto bude podkladem k přejímacímu řízení.

10. Zhotovitel je povinen ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění použít pro realizaci díla jen výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí a bezpečnost při užívání. V případě, kdy tak ukládá zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, je povinností zhotovitele při odevzdání a převzetí dokončeného díla předat objednateli prohlášení o shodě.

11. Zhotovitel se zavazuje organizovat a zajistit práci na díle v souladu s potřebami stavby a v koordinaci s ostatními zhotoviteli, v případě potřeby i ve dnech pracovního klidu a pracovního volna.

12. Pověří-li zhotovitel jiného zhotovitele (subdodavatele), odpovídá zhotovitel v každém případě za realizaci díla stejně, jako by ho prováděl sám.

13. Zhotovitel se zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající ze zákona č. 435/2004 Sb. v platném znění (zákon o zaměstnanosti). Zhotovitel se zejména zavazuje, že při provádění prací na díle nepoužije ani neumožní nelegální práci ve smyslu § 5 cit zák. V případě, že provedení prací na díle nebo jeho části svěří jiné osobě, odpovídá za to, že ani tato osoba při provádění díla nepoužije ani neumožní nelegální práci.

14. Zhotovitel se zavazuje, že nebude jednat přímo s investorem, a to zejména o cenových záležitostech týkajících se předmětu díla dle této smlouvy či případných dodatečných objednávek (víceprací). V případě porušení tohoto závazku je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5% ze sjednané ceny díla. Objednatel je rovněž oprávněn odstoupit od této smlouvy o dílo. Ujednáním o smluvní pokutě však není dotčen nárok objednatele na případnou náhradu škody a ušlého zisku, které mu vzniknou jednáním zhotovitele. Smluvní pokutu je zhotovitel povinen uhradit na účet objednatele do 14 dnů od doručení vyúčtování provedeného objednatelem a objednatel je oprávněn ji započítat vůči daňovému dokladu-faktuře zhotovitele.

15. Zhotovitel se bude v průběhu provádění díla kontrolních dnů stavby a zavazuje se plnit povinnosti uvedené v zápisech z těchto kontrol. Na výzvu objednatele zhotovitel zajistí přítomnost odpovědného a informovaného pracovníka na kontrolách prováděných Investorem.   

16. Zhotovitel se zavazuje, že bude dodržovat závazné právní předpisy a nařízení na ochranu osobních údajů (GDPR) a prohlašuje, že přijal nezbytná technická a organizační opatření, která zajišťují, že správa a zpracování osobních údajů jsou prováděny v souladu s těmito předpisy, a že údaje, které při plnění této smlouvy objednatel poskytne, bude využívat jen a pouze za účelem plnění této smlouvy.

Objednatel pověřuje v souladu s článkem 29 Nařízení (EU) 2016/679 (GDPR) zhotovitele, aby osobní údaje, které mu byly za účelem plnění této smlouvy zpřístupněny, zpracovával, a to výhradně za účelem plnění této smlouvy.

Předává-li zhotovitel objednateli v souvislosti s plněním této smlouvy osobní údaje fyzických osob, zajistí současně souhlas těchto osob s tím, aby objednatel tyto údaje zpracovával za účelem realizace předmětné zakázky.

VIII. Bezpečnost práce, ochrana zdraví a ochrana životního prostředí

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZP a PO na pracovišti a odpovídá za škody na zdraví a majetku vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.

Zhotovitel je povinen předložit technologický postup na provádění objednaných prací, na jehož základě má zpracovaná rizika práce a vybavenost pracovníků OOPP.

Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.

Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.

Zhotovitel je povinen řídit se pokyny koordinátora BOZP a je povinen mu poskytovat jím vyžádanou součinnost.

2. Zhotovitel je povinen na úseku bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární ochraně dodržovat veškeré platné právní předpisy a pokyny objednatele, se kterými bude předem seznámen, resp. dostane příležitost se s nimi seznámit (např. dopravně-provozní řád, technologické postupy – s vazbou na koordinaci prací apod.).

3. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo stavbyvedoucí objednatele. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že je pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky. Zhotovitel je povinen dodržovat zákon č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami.

4. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozích odstavců se považují zejména následující skutečnosti a v tomto případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokuty za každý zjištěný případ v následující výši:    

 • nepředložení požadovaného technologického postupu – 50.000,-Kč
 • nezabezpečení práce ve výškách – Nařízení vlády 362/2005 Sb. – 15.000,-Kč
 • nezakrytý otvor ve vodorovné konstrukci – Nařízení vlády 362/2005 Sb. § 3 odstavec 5 – 10.000,- Kč                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
 • nezajištěný výkop – NV 591/2006 Sb. příloha č.3 – 10.000,- Kč
 • chybějící ochranné zábradlí na stavbě – Nařízení vlády 362/2005 Sb. -10.000,- Kč
 • nezajištěné pracoviště pod místem práce ve výšce Nařízení vlády 362/2005 Sb. – 5.000,- Kč
 • nezajištěný prostor, kde se provádí bourací práce NV 591/2006 Sb. příloha č.3 – 10.000,- Kč         
 • provozováno vyhrazené zdvihací zařízení (výtah) bez revize ČSN 738120  – 10.000,- Kč                                       
 • stavební výtah obsluhován neproškolenou osobou – ČSN 738120 – 10.000,- Kč
 • jízda osob v nákladním výtahu – ČSN 738120 – 20.000,- Kč
 • jeřábová doprava – vázání břemen bez vazačského oprávnění – ČSN ISO 12480-1 – 10.000,- Kč
 • neprovedeno předání a převzetí lešení – příloha nařízení vlády 362/2005 Sb. oddíl VII – 10.000,- Kč
 • nepoužití osobních ochranných pomůcek – zejména ochranné přilby, reflexní vesty viz. zákoník práce § 104 – 500,- Kč
 • požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky – Zákoník práce § 106                                                      – 15.000,- Kč

Uplatněním smluvních pokut není dotčeno právo objednatele na náhradu škody vůči zhotoviteli.

Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započítávat proti pohledávkám zhotovitele.

5. Opakované nedostatky na úseku BOZP se považují za podstatné porušení této smlouvy.

Další podmínky BOZP:

 • Objednatel informuje vedoucí pracovníky zhotovitele o rizicích a přijatých opatřeních k ochraně před jejich působením, která se týkají výkonu práce a pracoviště, případně upozorní zástupce zhotovitele na další nutná školení, která je nutno absolvovat na základě požadavků třetích stran, na jejichž území se předmět smlouvy realizuje, a která mohou toto proškolení z místních podmínek nahradit nebo doplnit. Zhotovitel zajistí účast všech vedoucích pracovníků, kteří budou pracovat na realizaci předmětu smlouvy, na školení z místních podmínek i na dalších nutných školeních z bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle předchozího paragrafu, a to před zahájením práce a před vstupem na pracoviště objednatele nebo třetích stran, kde se předmět smlouvy realizuje.
 • Vedoucí pracovníci zhotovitele následně před zahájením práce prokazatelně proškolí jak vlastní pracovníky, tak pracovníky subdodavatelských firem před vstupem na pracoviště z místních podmínek na pracovištích objednavatele a rizik spojených s jejich činností.
 • Zhotovitel se zavazuje, že zajistí pro své pracovníky podmínky pro případ poskytnutí první pomoci (vybavená lékárnička nebo přenosná zdravotnická brašna, instrukce pro poskytnutí první pomoci, apod.). Objednatel předá před zahájením práce zhotoviteli instrukce pro přivolání lékařské první pomoci specifické pro místo realizace předmětu smlouvy, případně prostřednictvím svých pracovníků tuto pomoc v případě potřeby přivolá. Instrukce mohou být předány ústně (potvrzení předané informace uvede odpovědný pracovník do stavebního deníku nebo předávacího protokolu staveniště – pracoviště).
 • Zhotovitel se zavazuje, že jeho pracovníci, případně další subdodavatelé, budou dodržovat všechny právní i ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, jakož i ostatní interní předpisy nebo instrukce objednatele nebo třetích stran, na jejichž území je předmět smlouvy realizován. Instrukce objednatele nebo třetích stran, které má zhotovitel dodržovat, budou zhotoviteli předány před zahájením práce s takovým předstihem, aby se s nimi mohl seznámit a současně seznámil s nimi i zaměstnance podílející se na realizaci předmětu smlouvy.
 • Zhotovitel nese v plné míře odpovědnost za škody, které způsobí prostřednictvím svých zaměstnanců na majetku objednatele nebo třetích stran nebo na zdraví a životech fyzických osob, které budou jednáním zaměstnanců zhotovitele dotčeny. Pro účely tohoto ustanovení se jedná o škody, které vznikly při realizaci předmětu smlouvy nebo v její souvislosti.
 • Zhotovitel zajistí pro své pracovníky osobní ochranné pracovní prostředky (viz příslušná ustanovení Nařízení vlády č. 495/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů) a ruční nářadí, které budou v provedení vhodném do prostředí v místě realizace předmětu smlouvy, nebo které budou v souladu s požadavky objednatele nebo třetích stran, na jejichž území se předmět smlouvy realizuje. Zhotovitel se zavazuje splnit vyšší, resp. bezpečnější z obou předchozích požadavků.
 • Zhotovitel prohlašuje, že má řádně zajištěno zákonné pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou pracovním úrazem nebo nemocí z povolání dle § 366 Zákoníku práce v platném znění, a že k datu podepsání této smlouvy není v prodlení s placením pojistného. Zhotovitel se zavazuje, že bude aktivně spolupracovat při vyšetřování příčin úrazů, které souvisí s jeho zaměstnanci nebo s jejich činností na realizaci předmětu smlouvy, a při administrativních úkonech souvisejících s evidencí případně registrací pracovních úrazů ve smyslu příslušných ustanovení Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
 • Pokud bude zhotovitel na realizaci předmětu smlouvy využívat zaměstnance, kteří nehovoří česky nebo slovensky, je povinen zajistit překladatele do českého jazyka a jeho přítomnost při školení z obecně závazných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
 • Zhotovitel se zavazuje, že práce na realizaci předmětu smlouvy budou prováděny výhradně pracovníky zdravotně způsobilými pro tyto práce ve smyslu ustanovení § 103 Zákoníku práce v platném znění. Zdravotní způsobilost každého pracovníka je zhotovitel povinen doložit na požádání.
 • Zhotovitel se zavazuje, že práce na realizaci předmětu smlouvy budou prováděny výhradně pracovníky, kteří mají pro vykonávanou činnost kvalifikační předpoklady a u činností, u kterých je to předepsáno, i odbornou způsobilost. Doklady o kvalifikačních předpokladech, případně o odborné způsobilosti, je zhotovitel povinen doložit na požádání.
 • Zhotovitel se zavazuje, že pracovníci, kteří pracují na realizaci předmětu smlouvy, jsou řádně proškoleni z obecně závazných právních a ostatních předpisů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci pro činnosti, které vykonávají, a technická zařízení, která používají ve smyslu § 103 odst. 2 Zákoníku práce v platném znění
 • Zhotovitel se zavazuje, že technické vybavení, které jím bude k realizaci předmětu smlouvy použito, bude v souladu s právními předpisy platnými v době použití.
 • Zhotovitel je povinen předem informovat objednatele, a v případě realizace předmětu smlouvy na území třetí strany i tuto třetí stranu, o použití pracovních postupů nebo materiálů, které mohou představovat zvýšené riziko pro majetek objednatele nebo třetí strany či pro zdraví a život fyzických osob, kterých se může činnost zhotovitele vzhledem k fyzikálním, chemickým či biologickým účinkům této činnosti a použitým materiálům dotknout. Zhotovitel je povinen předložit informace o fyzikálních a/nebo chemických a/nebo biologických účincích pracovního postupu nebo použitých materiálů v rozsahu odpovídajícím stavu vědy a techniky v době použití tohoto postupu včetně uvedení preventivních opatření k zajištění ochrany zdraví a životů fyzických osob v místě práce. V případě použití chemických látek či chemických přípravků je povinen se řídit ustanoveními chemického zákona č. 350/2011Sb., v platném znění.

Další podmínky PO:

 • Zhotovitel zodpovídá za to, že zajistí před zahájením prací u objednatele školení o požární ochraně (dále jen PO) všech osob a zaměstnanců zhotovitele včetně jeho subdodavatelů, kteří budou vykonávat činnosti se zvýšeným nebo s vysokým požárním nebezpečím uvedené v § 4 odst. 2 a 3 zákona o PO č. 133/1985 Sb., ve znění pozdějších předpisů, nebo kteří s těmito činnostmi budou přicházet do styku. Školení o PO provedou zaměstnanci objednatele pověření koordinací se zhotovitelem a s jeho subdodavateli, kteří mají platné školení o PO vedoucích zaměstnanců, tj. které není starší tří let. Školení o PO se v těchto případech zabezpečuje v rozsahu školení zaměstnanců podle § 23 vyhlášky č. 246/2001 Sb., v platném znění. Podrobně je školení o PO u objednatele řešeno ve směrnici Školení v PO.
 • Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce a PO svých zaměstnanců a vybavení věcnými prostředky PO svých zaměstnanců. Dále odpovídá za protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací dle Smlouvy. Zhotovitel bude v průběhu realizace díla respektovat bezpečnostní, strážní a protipožární předpisy platné u objednatele vč. NV 591/2006 Sb.
 • Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ochranu najatých prostorů ve smyslu ustanovení zákona č. 133/1985 Sb. „O požární ochraně“. Požární preventivní kontroly v najatých prostorech zajišťuje na montážním pracovišti zhotovitel ve spolupůsobení objednatele. O výsledku těchto kontrol se pořizuje písemný záznam a zhotovitel je povinen plnit závěry uvedené v zápise o provedené kontrole.
 • Zhotovitel se zavazuje zajistit proškolení svých zaměstnanců v oblasti PO ve smyslu vyhlášky Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci).
 • Zhotovitel se zavazuje provádět svářečské práce v souladu s ustanovením vyhlášky č. 87/2000 Sb., ČSN 05 0600, ČSN 05 0601, ČSN 05 0610, ČSN 05 0630 a předpisů souvisejících. Dále důsledně dodržovat opatření uvedená ve směrnici objednatele Stanovení podmínek požární bezpečnosti při svařování kovových i nekovových materiálů v prostorách s nebezpečím výbuchu s následným požárem nebo s nebezpečím požáru a při nahřívání živic v tavných nádobách. Směrnice objednatele platí v plném rozsahu i pro zhotovitele, provádějícího svařování v prostorách objednatele. Všichni pracovníci a osoby zhotovitele včetně jeho subdodavatelů musí být s touto směrnicí seznámeni a musí být o tom proveden písemný záznam, jehož kopii musí mít uloženou zaměstnanec objednatele pověřený spoluprací se zhotovitelem, který je rovněž zodpovědný za provedené seznámení.
 • Na zajištění svářečských prací vyspecifikuje zástupce objednatele do stavebního deníku místa se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím a seznámí zástupce zhotovitele s interními předpisy pro zajištění bezpečné práce včetně zajištění PO při svařování. Pro práce v místech se zvýšeným požárním nebezpečím a s vysokým požárním nebezpečím zajistí zástupce objednatele na vyžádání zhotovitele příkaz ke svařování.
 • Zhotovitel zodpovídá za to, že požární dohled při svařování bude vykonáván osobou k tomu předem určenou s písemně stanovenými právy a povinnostmi při tomto dohledu. Tato osoba musí před zahájením dohledu při svařování absolvovat odbornou přípravu pro preventivní požární hlídku. Tuto odbornou přípravu je oprávněn provádět u objednatele pouze požární referent – osoba odborně způsobilá v PO. Požární dohled je vykonáván v průběhu svařování nepřetržitě.  Při přerušení svařování nebo po jeho skončení se požární dohled vykonává v intervalech stanovených zvláštními požárně bezpečnostními opatřeními stanovenými v příkazu ke svařování. Nejkratší doba požárního dohledu po skončení svařování je 8 hodin. Zhotovitel buď vlastními zaměstnanci, nebo po dohodě s objednatelem musí zabezpečit dohled při svařování, jak je výše uvedeno. Dohoda mezi zhotovitelem a objednatelem o provádění dohledu při svařování a písemné potvrzení o dohodě na každý samostatný případ bude zapsáno ve stavebním nebo provozním deníku.
 • Zhotovitel se zavazuje zajistit skladování hořlavých kapalin v souladu se skladováním ropných látek v souladu s ČSN 75 3415.

6. Zhotovitel se dále zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými předpisy v oblasti životního prostředí zejména se zákonem č. 185/2001Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškami MŽP č.376/2001 Sb., 381/2001 Sb., 383/2001 Sb., a 384/2001 Sb. 

7. Zhotovitel bude při nakládání s odpady a se zeminou respektovat systém a pokyny objednatele, byl-li s nimi seznámen, a dodržovat předpisy obecné právní povahy a rozhodnutí příslušných správních orgánů. Zhotovitel se zavazuje odstranit odpad na vlastní náklady, vést o odpadu příslušnou evidenci a při předání díla předložit objednateli doklady o odstranění odpadů (kopie vážních lístků jako doklad o uložení odpadu a evidenčních listů pro přepravu nebezpečného odpadu). Tyto doklady budou jako příloha nedílnou součástí protokolu o předání a převzetí díla.

       Zhotovitel se také zavazuje veškerý odpadový materiál třídit, vážit o odstraňovat na vlastní náklady. Sběrové nádoby musí být nepropustné. Nádoby na kapalné odpady musí být uloženy v záchytné vaně o 110% jmenovitého objemu největší sběrné nádoby.

       Zhotovitel se zavazuje nepoužívat montážní mechanismy a zařízení s únikem mazadel, ropných a ostatních nebezpečných látek. Všechny mechanismy, el. ruční nářadí a měřidla smí používat pouze s platnou revizní prohlídkou a kontrolou.

8. Zhotovitel je odpovědný za případné vzniklé škody na životním prostředí, které vzniknou v důsledku nedodržení platných právních předpisů v oblasti životního prostředí. Současně se zhotovitel tímto zavazuje k úhradě takto vzniklých škod a všech dalších nákladů s tím spojených.

9. V případě, že vůči objednateli budou uplatněny jakékoliv sankce či nároky z titulu porušení povinností zhotovitele při provádění díla na úseku ochrany životního prostředí, zavazuje se zhotovitel, že poskytne objednateli veškeré potřebné doklady, údaje a plnou součinnost, a že vstoupí do správního řízení či jednání se třetí osobou na místo objednatele. Pokud tato záměna nebude možná, splní za objednatele veškeré povinnosti, které, mu budou uloženy pravomocným rozhodnutím a uhradí mu náklady takových řízení.

IX. Předání díla, záruční podmínky, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 pracovních dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání a převzetí.Objednatel je povinen zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení:  

 • zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů
 • zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací
 • zápisy o provedených zkouškách jednotlivých zařízeních
 • zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených tlakových, revizních a provozních zkouškách
 • protokol o měření objemové aktivity radonu
 • VRZ elektro, silnoproud, slaboproud, hromosvod
 • provedení chemického a bakteriologického rozboru vody
 • výkresy skutečného provedení s geodetickým zaměřením výškopisným a polohopisným
 • doklady o shodě zabudovaného zařízení, návody na obsluhu a záruční listy v souladu s příslušnými právními předpisy
 •  hlášení o produkci a nakládání s odpady vzniklými stavebními pracemi včetně kopií vážních lístků (doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi), a to v souladu se zákonem č.185/2001Sb., o odpadech
 • protokoly o tlakových zkouškách rozvodu plynu, zpráva o revizi plynového zařízení
 • tlaková zkouška vodovodních rozvodů a vodovodních přípojek
 • tlaková zkouška vodotěsnosti a plynotěsnosti vnitřní kanalizace
 • tlakové zkoušky ústředního vytápění
 • osvědčení o stavu komínů
 • protokol měření CO v kotelně
 • provozní předpisy pro kotelny na zemní plyn, provozní řád kotelny, doklad u zaškolení obsluhy kotelny
 • doklad o provedení topné zkoušky plynové kotelny
 • provozní předpisy pro výměníkové stanice, doklady o zaškolení obsluhy
 • doklad o provedení topné zkoušky výměníkové stanice
 • u výtahu dodá strojní a elektro část projektu ve dvou vyhotoveních, pasport, elektrické osvědčení výtahu, revizní zprávu elektro, doklad o provedené ověřovací zkoušce zdvihacího zařízení zkušebním komisařem, knihu výtahu, protokol ITI
 • atest požární odolnosti konstrukcí
 • seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nepřetržitě nahlásit reklamovanou vadu
 • stavební deník (případně deníky)    
 • projektovou dokumentaci skutečného provedení
 • projektovou dokumentaci skutečného provedení vč. odborného geodetického zaměření provedených prací v souřadnicovém systému (výstup v běžně užívaném elektronickém formátu)
 • případné jiné doklady nutné ke kolaudaci a užívání stavby

Bez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.

Ze shora uvedených dokladů zhotovitel připraví a předloží pouze ty doklady, které se vztahují k jeho předmětu plnění.

3. O přejímacím řízení se pořizuje protokol, který podepisují oprávnění zástupci smluvních stran. Rozhodne-li se objednatel převzít dílo s drobnými vadami a nedodělky nebránící užívání díla, uvede se jejich soupis v předávacím protokolu včetně termínů pro jejich odstranění.Nebudou-li tyto termíny dohodnuty, má se zato, že budou odstraněny do 10 pracovních dnů ode dne podpisu protokolu. Nároky objednatele na zaplacení eventuelních sankcí a škod nejsou tímto dotčeny.

4. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo si po dobu sjednané záruční doby zachová smluvené, jinak obvyklé vlastnosti (parametry), že bude plně funkční a způsobilé pro použití ke smluvenému, jinak k obvyklému účelu a že nezmění svůj vzhled nad rámec přiměřeného opotřebení. Je-li záruka podmíněna servisními úkony, pak tyto případné potřebné odborné servisní úkony v průběhu záruční doby zajišťuje zhotovitel v rámci sjednané ceny plnění. 

5. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době reklamovat u zhotovitele kdykoliv po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány nebo bude uvedeno  jak se projevují. Objednatel může v reklamaci uvést své požadavky, zda a jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje slevu z ceny. Není-li požadavek uveden, je zhotovitel povinen vadu odstranit. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do 2 pracovních dnů po oznámení reklamace.

7. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré reklamované vady, i když za ně neodpovídá nebo je neuznává, a to nejpozději do 5-ti pracovních dnů po oznámení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. Za den oznámení reklamace se považuje 3 den následující po odeslání reklamace. Náklady účelně vynaložené zhotovitelem na odstraňování vad, za které zhotovitel prokazatelně neodpovídá, nese objednatel.

8. Neodstraní-li zhotovitel reklamovanou vadu do 5-ti pracovních dnů od oznámení reklamace nebo v jiné dohodnuté lhůtě,, je objednatel oprávněn sám provést odstranění reklamované vady nebo zadat odstranění reklamované vady jiné firmě. V takovém případě je objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat slevu ze sjednané ceny, a to ve výši nákladů vynaložených na   odstranění vady.

Uplatněním nároku na slevu není dotčeno právo objednatele na úhradu sjednané smluvní pokuty za prodlení s odstraněním reklamované vady ani nárok na náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele odstranit vadu.

9. Smluvní strany se dohodly na vyloučení uplatnění ustanovení § 2106 odst. 3, § 2107 odst. 3 a § 2111 občanského zákoníku.

10. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.

11. V případě, že vady na díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se zhotovitel takové škody uhradit.

X. Vyšší moc

1. Objednatel i zhotovitel budou zproštěni splnění všech smluvních povinností nebo jejich částí, pokud jim v plnění zabránily události vyšší moci. Oba smluvní partneři si sami hradí náklady, které jim vzniknou v důsledku událostí vyšší moci.

2. Jako události vyšší moci se uznávají: válka, nepokoje, přírodní síly, oheň, avšak pouze v případě, že existenci vyšší moci uznal i investor (stavebník).

3. Termíny nebo lhůty, jejichž dodržení bude zabráněno působením vyšší moci, budou prodlouženy o stejnou dobu, a v případě nutnosti o delší dobu stanovenou vzájemnou dohodou.

4. Trvá-li událost vyšší moci déle než 6 měsíců, je třeba hledat na základě vzájemného jednání odpovídající úpravu ohledně pokračování prací nebo předčasného ukončení zakázky.

5. Výše uvedené body platí i tehdy, bude-li smlouva mezi objednavatelem a investorem (stavebníkem) zrušena nebo stavební akce přerušena.

XI. Ochrana průmyslových práv a duševního vlastnictví

1. Veškerá projektová dokumentace, je-li předmětem plnění, tj. plány, výkresy, výpočty, popisy a průvodní dokumenty a jejich kopie vyhotovené zhotovitelem k provedení sjednaného díla přechází do vlastnictví objednatele.

Zhotovitel se zavazuje, že nepředá tyto dokumenty třetí osobě, a to ani dokumenty vyhotovené k provedení díla, i když nejsou předmětem plnění, a že je nepoužije pro jiné účely než k provedení díla sjednaného smlouvou.

2. Patenty a průmyslové vzory použité při realizaci díla a využívané zhotovitelem musejí být licencovány a zhotovitel je povinen zajistit, aby nebyla jejich využitím narušena práva třetích osob. Zhotovitel nese odpovědnost za všechny škody vzniklé v důsledku porušení této povinnosti. V případě soudního sporu vyplývajícího z porušení ustanovení tohoto odstavce, který objednateli případně investorovi bránil v řádném dokončení či využití díla, zajistí zhotovitel buď své právo pokračovat v provádění díla započatým způsobem, či po dokončení díla zajistí právo dílo používat bez narušení práv třetích osob, případně je povinen pozměnit dílo tak, aby k tomuto narušení nedošlo, aniž tímto postupem bude narušena kvalita, účel či využití předmětu díla.

XII. Opatření objednatele v případě neplnění smlouvy ze strany zhotovitele

1. Objednatel je oprávněn zasáhnout při neplnění povinností zhotovitelem, a to na náklady zhotovitele. Rozumí se tím především, že může sám nebo prostřednictvím třetí osoby zrealizovat některé části díla, výkony, práce vedlejší a pomocné, úklidy, bezpečnostní opatření apod., a to zvláště v těchto případech:

 1. Zhotovitel je v prodlení  delším než jeden týden oproti schválenému harmonogramu prací, buď na celku díla nebo na jeho části a případná opatření, která zhotovitel na výzvu objednatele ve stavebním deníku navrhl, nevedou nebo zjevně nepovedou k  odstranění prodlení.
 2. Zhotovitel odepřel plnění nebo oznámil, zastavení prací na díle, či práce na díle nebo jeho části fakticky zastavil či přerušil.
 3. Nedochází k dennímu úklidu pracoviště, či k řádnému odstraňování odpadů vzniklých činností zhotovitele, a to ani přes upozornění zápisem objednatele ve stavebním deníku.
 4. Přes písemné upozornění objednatele ve stavebním deníku nejsou ze strany zhotovitele dodržovány předpisy či pokyny v oblasti BOZP, PO, OŽP a nakládání s odpady či zeminou.
 5. Zhotovitel neodstranil v dohodnutém termínu nedostatky v kvalitě prací či dodávek, vytknuté mu objednatelem v průběhu provádění díla.

Takovýmto zásahem do díla zhotovitele, provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele, není dotčena povinnost zhotovitele dokončit dílo včas, v předepsané kvalitě a se všemi náležitostmi a postihy v případě nesplnění těchto povinností v souladu se smlouvou o dílo.  Rovněž nezaniká ani záruka zhotovitele za jakost díla jako celku resp. jeho odpovědnost za vady díla jako celku, ani nejsou jakékoliv jeho závazky a povinnosti vyplývající z této smlouvy dotčeny, ani se jich nemůže zhotovitel vzdát či jinak se z nich vyvázat, což v plném rozsahu platí i o jakýchkoliv dílčích závazcích a povinnostech zhotovitele v tomto ohledu.

2. Pokud zhotovitel nebyl schopen včasného nebo kvalitního plnění díla nebo jeho části a tyto práce, dodávky a výkony provedl nebo přispěl k jejich splnění objednatel, je objednatel oprávněn s tím spojené náklady po jejich vyčíslení čerpat z poskytnuté finanční záruky nebo i jednostranně započíst na splatné či nesplatné pohledávky zhotovitele včetně smluvních pozastávek.

3. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem. Objednatel je oprávněn od smlouvy odstoupit kdykoliv od okamžiku podstatného porušení, a to po celou dobu, po kterou takové porušení trvá.  Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

4. Za podstatné porušení smlouvy ve smyslu § 2002 občanského zákoníku se považuje zejména:

 • hrubě nebo opakovaně nekvalitní plnění zhotovitele;
 • prodlení zhotovitele s prováděním díla delší než dva týdny oproti smluvním termínům, schválenému harmonogramu prací nebo termínům dohodnutým na kontrolních dnech;
 • odepření plnění či faktické zastavení nebo přerušení prací na díle nebo jeho části;
 • nesplnění objemu díla v rozsahu 45% v polovině sjednané lhůty;
 • realizace díla nebo jeho části subdodavatelem zhotovitele, který nebyl schválen objednatelem;
 • použití předaných podkladů k jiným účelům než je uvedeno ve smlouvě o dílo nebo v těchto OP nebo jejich poskytnutí třetí osobě bez souhlasu objednatele;
 • realizace díla pracovníky, kteří nemají povolení k pobytu na území ČR a pracovní povolení pro místo provádění díla;
 • porušení předpisů BOZP, PO a OŽP a nakládání s odpady;

5. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z důvodu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek této smlouvy o dílo, nebo podmínek stanovených právními předpisy či normami, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.